۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
كارگاه اقتصادسنجي پيشرفته: دانشگاه الزهرا(س)
كارگاه اقتصادسنجي پيشرفته
كارگاه اقتصادسنحي پيشرفته توسط اساتيد مجرب در ماه هاي آبان و آذر توسط پژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا برگزار مي گردد.

⦿ مخاطبين دوره:

دانشجويان و پژوهشگران حوزه هاي علوم اقتصادي، مديريت، حسابداري و علوم اجتماعي(ارشد و دكتري)

⦿ اطلاعات دوره: 

گواهي شركت در دوره از طرف دانشگاه الزهرا صادر خواهد شد.

زمان انجام دوره: آبان وآذرماه سال 1396

مدت انجام هر دوره:يك روز، صبح و بعد از ظهر پنج شنبه

محل اجرا: تهران- ميدان شيخ بهايي- درب شرقي دانشگاه الزهرا(س) - پژوهشكده مطالعات اقتصادي


⦿ ثبت‌نام و كسب اطلاعات:

جهت ثبت‌نام لطفا هزينه كارگاه و يا كارگاه هاي مورد نظرتان را به حساب شبا دانشگاه الزهرا- بانك ملي به نام دانشگاه الزهرا واريز نموده وفيش پرداختي همراه با نام متقاضي، كارگاه موردنظر و شماره تماس را با مراجعه حضوري به پژوهشكده مطالعات اقتصادي تحويل و نسبت به ثبت نام اقدام نماييد(يكشنبه تا سه شنبه ساعت دوازده تا سيزده)

و يا آن كه

فيش مربوطه همراه با مشخصات را به پست الكترونيك به آدرس amoozesh_ies@alzahra.ac.irايميل نموده و درروز كارگاه اصل آن را بهمراه داشته باشيد.چنانچه تا دو روزپس از ارسال ايميل، تاييد يه ثبت نام به شما ايميل نشد با پژوهشكده تماس بگيريد


شماره شبا: 230170000000109979246005

● تهران- خيابان ونك- ميدان شيخ بهايي - درب شرقي دانشگاه الزهرا - پژوهشكده مطالعات اقتصادي

● تلفن ثابت: 85692394(يكشنبه تا سه شنبه ساعت دوازده تا سيزده)

● پست الكترونيك: amoozesh_ies@alzahra.ac.ir

⦿ اساتيد كارگاه ها:

● دكتر ميرحسين موسوي

● دكتر صالح قويدل

● دكتر مريم مقدس بيات

 

عناوين كارگاه ها : 

شش كارگاه مجزا به شرح زيربرگزارمي گردد :

1- مدلسازي سرهاي زماني ساختاري(4آذر-دكترموسوي)

2- روش شبه آزمايش در علوم اجتماعي(11آبان- دكترقويدل)

3- آمارناپارامتري(25 آبان- دكترمقدس) 

4- آماربيزي-BVAR

(2آذر- دكترمقدس) 

5- مدل غيرخطيSTR-

(9آذر- دكترمقدس)

6- مدل نوسان (واريانس شرطي)MGARCH/GARCH-

(23 آذر- دكترمقدس) 
 

سرفصل دوره ها ، زمان برگزاري و شهريه دوره درادامه توضيح داده خواهدشد.

⦿ مفاد و سرفصل‌هاي دوره:

مدلسازي سري هاي زماني ساختاري -تاريخ:4 آذر

مجري كارگاه: دكتر ميرحسين موسوي – دانشيار دانشگاه الزهرا

يكي از مواردي كه معمولاً به عنوان يك مشكل اساسي در مدلسازي اقتصاد كلان رخ مي‌دهد حضور متغيرهايي غيرقابل مشاهده در مدل مي‌باشد، مانند توليد بالقوه، بهره‌وري، نرخ بهره تعادلي، ترجيحات مصرف كننده. مدلسازي سري هاي زماني ساختاري رويكردي مناسب و كاربردي براي برطرف كردن اين مشكل است. هدف از ارائه اين كارگاه معرفي روش مدلسازي سري هاي زماني ساختاري و الگوريتم كالمن فيلتر كالمن براي برآورد متغيرهاي غيرقابل مشاهده و ارائه مثال‌هايي كاربردي در اين چارچوب است.

·مقدمه

معرفي مدل هاي سري زماني ساختاري

· نمايش معادلات حالت-فضا براي يك سيستم پويا

· معرفي فيلتر كالمن

· تخمين پارامترهاي معادلات به روش حداكثر راستنمايي

· پيش‌بيني بر پايه‌ي معادلات حالت-فضا

· هموارسازي

برآورد روند ضمني تقاضاي انرژي بعنوان كاربردي از سري هاي زماني ساختاري در نرم افزار stamp

شيوه اجراي كارگاه:

· ارائه مباحث نظري

· معرفي نرم افزار OX و تشريح كار با زير شاخه STAMP

برآورد يك مدل كاربردي

پيش نياز علمي شركت‌كنندگان: آشنايي اوليه با مباني سري زماني، جبر ماتريس‌ها

ساعت برگزاري: 8 ساعت(8تا12-13الي17) -ظرفيت:15 نفر

هزينه:3ميليون ريال

دانشجويان همه دانشگاه ها از 50% تخفيف در هزينه دوره برخوردار خواهند بود. 

مهلت ثبت نام:2 آبان

⦿ سرفصل هاي دوره "روش شبه آزمايش در علوم اجتماعي با استفاده از نرم افزار" Eviews تاريخ:11 آبان، مجري كارگاه: دكتر صالح قويدلدانشياردانشگاه آزاد واحد فيروزكوه

--- توضيح مقدماتي روش شبه آزمايش

---انواع روش شبه آزمايش در علوم اجتماعي

---تفاوت روش شبه آزمايش با مدل هاي اقتصاد سنجي

---تفاضل در تفاضل و كاربرد آن (difference-in-difference)

--- انجام روش تفاضل در تفاضل با مدل هاي اقتصاد سنجى

---استفاده از روش شبه آزمايش براي نشان دادن اثر يك سياست يا يك واقعه در علوم اجتماعي

--مقايسه روش تفاضل در تفاضل با داده هاي اقتصاد سنجي استخري (Pooling Cross Section across Time)

---روش تفاضل در تفاضل داده هاي تلفيقي (مقطعي و سري زمانى) (Panel Data Method)

---كاربرد و استفاده نرم افزار همراه با مثال

---مثال براي استفاده داده هاى استخري در روش شبه آزمايش

--- مثال براي استفاده داده هاي تابلويي (تلفيقى) در روش شبه آزمايش

ميزان ساعت هر روز:7ساعت(8تا12-14الي17)

هزينه: سه ميليون و پانصد هزار ريال

 دانشجويان همه دانشگاه ها از 50% تخفيف در هزينه دوره برخوردار خواهند بود.

مهلت ثبت نام:9 آبان

⦿ سرفصل هاي دوره "آمار ناپارامترى با استفاده از نرم افزار JMulTi"- تاريخ:25 آبان

مجري كارگاه: دكتر مريم مقدس بيات(دكتري اقتصادسنجي) پژوهشگرپژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا

1.مقدمه

2.برآورد خطي موضعى

2-1 برآوردگرها

2-2 ويژگي هاي مجانبى

2-3 رسم تابع برآوردي

2-4 پيش بينى

3.انتخاب وقفه

4.آزمون هاي تشخيصى

5.مدل سازي نوسان شرطى

5-1 برآورد

5-2 انتخاب وقفه

6. يك مثال تجربى

هزينه:پنجاه هزارتومان

ساعت برگزاري: 8 تا13

مهلت ثبت نام :22 آبان

همراه داشتن laptop  توصيه مي گردد.

⦿ سرفصل هاي دوره "آمار بيزى- مدل BVAR با استفاده از نرم افزار EViews"- تاريخ:2 آذر

مجري كارگاه: دكتر مريم مقدس بيات(دكتري اقتصادسنجي) پژوهشگرپژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا

1.مفاهيم اوليه آمار بيزى

2.نمادها و عبارات اوليه

3.چگالي پيشين

3-1 Normal

3-2 Minnesota

3-3 wish art

3-4 Sims-Zha

4. روش MCMC

4-1 Metropoli Shastings

4-2 Gibbs Sampler

5. توزيع پيشين

6.توزيع درستنمايى

7.برآورد بيزى

7-1 قرعه ها

7-2 سوخت مقادير اوليه

8.تحليل

9. يك مثال تجربى

هزينه: نود هزارتومان

ساعت برگزاري:8 تا 12-14تا17

مهلت ثبت نام:29آبان

 همراه داشتن laptop توصيه مي گردد.

⦿ سرفصل هاي دوره "مدل غير خطي STR با استفاده از نرم افزار JMulti"- تاريخ:9آذر

مجري كارگاه: دكتر مريم مقدس بيات(دكتري اقتصادسنجي) پژوهشگرپژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا

1.مقدمه

2.تبيين مدل

2-1 آزمون خطي بودن

2-2 اعمال قيد

3- برآورد مقادير اوليه

4- برآورد پارامترها

5- ارزيابي آزمونهاي تشخيصي

6-يك مثال تجربى

هزينه: پنجاه هزارتومان

ساعت برگزاري:8 تا 13

مهلت ثبت نام:6آذر

 همراه داشتن laptop توصيه مي گردد.

⦿

سرفصل هاي دوره "مدل هاي نوسان(واريانس) شرطي تك و چند متغيره "- تاريخ:23آذر

مجري كارگاه: دكتر مريم مقدس بيات (دكتري اقتصاد سنجي)– پژوهشگرپژوهشكده مطالعات اقتصادي دانشگاه الزهرا

---تك متغيره

1.حقايق آشكار شده در مورد فرآيند قيمت

2.فرآيند ARCH(ويژگي ها)

3.فرآيند GARCH(ويژگي ها)

4.تبيين مدل

5.برآورد

6.ارزيابي (آزمون هاي تشخيصي)

7.يك مثال تجربى

---چند متغيره

1.تبيين مدل و ويژگي هاي آن

1-1 VECH

1-2 DVECH

1-3 BEKK

1-4 CCC

1-5 DCC

1-6 GARCH-in-Mean

2- روش هاي برآورد

3-ارزيابي مدل

4-يك مثال تجربى

هزينه: نود هزارتومان

ساعت برگزاري:8 تا 12-14تا17

مهلت ثبت نام:20 آذر

همراه داشتن laptop توصيه مي گردد. 
تاریخ:
1396/07/04
تعداد بازدید:
929
منبع:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
دانشگاه الزهرا
 تهران، خيابان ده ونك، دانشگاه الزهرا ( س )
  كدپستي : 1993893973
تلفن : 982188044040+
فاكس : 982188035187+
 pr[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.